Serveis de transport

Transport de ciments a granel per l´abastiment de fabriques de prefabricats i plantes de formigó.
Transport de tot tipus d´àrid per l´abastiment de fabriques de prefabricats i plantes de formigó.
Transport de morters secs en sacs i a granel a peu d´obra per l´edificació en general.
Transport de materials prefabricats de formigó per l´edificació, l´obra civil i l´obra publica.
Transports especials de materials prefabricats fins a 3 m. d´alçada i maquinaria d´obra publica de fins a 40 Tm
Partida les Canals, finca 9 · 25190 Lleida · Tel. 973 18 41 12 · Fax 973 18 41 13 · A/e. info@transgaype.com