Fabricació, venda i comercialitzacio d'àrids

Tot-u natural i artificial.
Arenes i graves naturals i artificials.
Mescles rentades i arenes per soleres.
Sauló i terres vegetals per parcs i jardins.
Morter sec en sacs i a granel.
Partida les Canals, finca 9 · 25190 Lleida · Tel. 973 18 41 12 · Fax 973 18 41 13 · A/e. info@transgaype.com